Türkçe
Ana Sayfa
Öğrenci İşleri / Yönetmelikler

ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS, LİSANS
EĞİTİM-ÖĞRETİM ve SINAV YÖNETMELİĞİ
BÖLÜM I
GENEL HÜKÜMLER
AMAÇ ve KAPSAM
MADDE 1 - 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun değişik 44 üncü Maddesi gereğince hazırlanan bu Yönetmeliğin amacı, Zonguldak Karaelmas Üniversitesine bağlı tıp fakültesi dışında kalan fakülte ve yüksekokullarda, eğitim-öğretim ve sınavlar ile öğrenci işlerinde uygulanacak ilkeleri belirlemektir. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu uyarınca, Yükseköğretim Kurulunun ve Üniversitelerarası Kurul’un alacağı kararlar, yönetmelik değişikliğini gerektirmeden, kararlaştırıldığı tarihten geçerli olmak üzere uygulanır.
TANIMLAR
MADDE 2 - Bu Yönetmelikte sözü edilen deyim ve kısaltmalar aşağıdaki anlamları ifade ederler :
  • İlgili Kurul : Fakültelerde fakülte kurulu, yüksekokullarda ve meslek yüksekokullarında yüksekokul kuruludur.
  • İlgili Yönetim Kurulu : Fakültelerde fakülte yönetim kurulu, yüksekokullarda ve meslek yüksekokullarında yüksekokul yönetim kuruludur.
  • Danışman : Öğrencilerin eğitim, öğretim ve diğer sorunları ile ilgilenmek üzere fakültelerde bölüm başkanı, yüksekokullarda yüksekokul müdürü tarafından görevlendirilen öğretim elemanıdır.
  • Ders Kredisi : Bir yarıyıl içinde haftada : 1 saatlik teorik ders 1 kredi; 1 saatlik derse bağlı uygulama 1/2 kredi; 2-3 saatlik derse bağlı uygulama veya seminer 1 kredi; 2-4 saatlik laboratuvar, atölye uygulaması, arazi uygulaması, daktilo, steno veya büro uygulaması, proje, bitirme çalışması ve benzeri faaliyetler 1 kredidir.
  • Ön şartlı Ders : Alınabilmesi için alt yarıyıl veya yıllarda yer alan derslerden bir veya birkaçının başarılması şartı aranan derstir. Ön şartlı dersler ve ön şartlar ilgili kurulun kararı ve senatonun onayı ile belirlenir.

BÖLÜM II
EĞİTİM VE ÖĞRETİM İLKELERİ
ÖĞRETİM DİLİ
MADDE 3 - Eğitim-Öğretim dili Türkçe’dir. Ancak, başka bir dilde yapılmasında yarar görülen dersler ilgili kurulun önerisi üzerine senato tarafından kararlaştırılır.
EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMLERİ
MADDE 4 - Eğitim-Öğretim yarıyıl esasına göre düzenlenir. Ancak, ilgili kurullarca bir dersin iki yarıyıl okutulmasına karar verilebilir.
Bir eğitim-öğretim yılı güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Güz ve bahar yarıyıllarına ek olarak staj ve yaz kursları veya yaz dönemi açılabilir. Bunların süresi ve uygulama şekli ilgili kurulların önerisi üzerine senato tarafından düzenlenir.
Üniversitenin bir eğitim-öğretim yılını kapsayan akademik takvim eğitim-öğretim yılının başlamasından önce senato tarafından belirlenerek ilan edilir.
EĞİTİM-ÖĞRETİM SÜRESİ ve EK SÜRELER
MADDE 5 - Öğrencilere, öğrenimlerini tamamlamak için tanınan azami süreler, iki yıllık önlisans öğreniminde dört yıl, dört yıllık lisans öğreniminde yedi yıldır. Öğrenim süresinin hesaplanmasında, bu Yönetmeliğin 25. ve 26. maddelerinde belirtilen süreler dikkate alınmaz. Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin bu süreleri ise öğrenim süresinden sayılır. Bu süreler için öğrenci katkı payı öder.
Azami öğrenim süresi sonunda, mezun olamayan son sınıf öğrencilerine başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Daha önce hiç alınmamış dersler ile alınıp da devam koşulu yerine getirilmediği için genel sınav hakkı elde edilemeyen dersler için ek sınav hakları kullanılamaz. Ek sınavlar sonunda başarısız ders sayısını, daha önce hiç alınmayan veya alınıp da sınava girme hakkı elde edilemeyen dersler de dahil olmak üzere beş veya dört derse indirenlere üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş veya dört dersten başarısız olanlara dört yarıyıl, üç veya daha az dersten başarısız olanlara ise sınırsız, başarısız oldukları derslerden açılacak sınavlara girme hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış veya alınıp da sınava girme hakkı elde edilememiş dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz. Devam şartı aranmayacak öğrenciye verilecek başarı notu, devam şartı dışında yarıyıl içi çalışmaları, ara sınavlar ve yarıyıl sonu sınav sonucu göz önünde tutularak, dersin öğretim elemanınca takdir olunur. Açılacak sınavlara üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan artık yararlanamaz.
Azami öğretim süresi veya bunu takip eden ek sınavlar sonunda mezun olabilmek için kalan ders sayısının beş veya dört olması halinde, bu derslerin içinde daha önce alınmayan veya sınava girme hakkı elde edilemeyen dersler varsa, öğrencilerin bunlara Yönetmelik hükümlerine göre yazılarak en geç kendilerine tanınan üç veya dört yarıyıllık ek süreler içinde sınava girme hakkını elde etmeleri ve başarısız ders sayılarını üç veya daha aza indirmeleri şarttır. Bu süreler sonunda başarısız ders sayısını üç veya daha aza düşüren öğrenci sınırsız sınav hakkından yararlanır.
Beş veya dört dersten başarısızlıkları nedeniyle kendilerine ek süre tanınan öğrenciler öğrenci katkı payını yatırırlar ve öğrencilik haklarından yararlanırlar. Sınırsız sınav hakkını kullanan öğrenciler ise öğrenci katkı payını ödemeye devam ederler, ancak sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.
Bu maddede belirtilen ders sayısı sınırlamalarına, öğrencinin kayıtlı bulunduğu öğretim programında yer alan ortak zorunlu dersler dahil değildir. Ancak ortak zorunlu derslerin bu maddede belirtilen süreler içinde başarılması gerekir.
EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMLARI
MADDE 6 - Eğitim-Öğretim plan ve programları, ilgili bölüm anabilim dalı kurulunun önerisi üzerine ilgili kurullarca karara bağlanıp senatoya sunulur. Bir sonraki akademik yılla ilgili değişiklikler her yıl Mayıs ayı içinde aynı usulde karara bağlanır.
Ortak zorunlu dersler dışında, 4 yıllık lisans programının en az 128, 2 yıllık meslek yüksekokulu programlarının ise en az 64 kredilik dersleri kapsaması gerekir. Öğretim programı, teorik dersler ve / veya seminer, atölye, laboratuvar, arazi uygulamaları ve benzeri uygulama çalışmalarından oluşur.
Eğitim-Öğretim programlarında staj zorunluluğu olan fakülte ve yüksekokullarda, öğrencilerin staja başlama şartları ile esasları, eğitim-öğretimin özelliği gözönünde bulundurularak senato tarafından kabul edilen “Staj Yönergeleri” ile düzenlenir.
Eğitim-Öğretim planında yer alan bazı uygulamalı derslerde, eğitim-öğretimin özelliğine göre Senato tarafından kabul edilen yönergelerle öğrencinin uygulamalarda başarılı olma şartı öngörülebilir. Bu takdirde yıl içi uygulamalarında başarısız olan öğrenciler o dersin genel ve bütünleme sınavına giremezler.
YAN DAL LİSANS PROGRAMLARI
MADDE 7 - Bir lisans programına dahil öğrencilerden isteyenlere, aynı fakülte içinde veya dışında, kayıtlı olduğu programa konu bakımından yakın olan bir başka lisans programının bazı derslerini aynı anda izleme izni verilebilir. Bu öğrencilere izledikleri ve başardıkları yan dal derslerini gösteren bir belge verilir. Yan Dal programı izleme izni en erken 5.yarıyıl başında ve ilk dört yarıyıllık genel başarı ortalaması 3.50 ve daha yukarı olan öğrencilere verilebilir. Yan Dal programına ilişkin esaslar fakülte kurulunun önerisi üzerine senato tarafından tespit edilir.

BÖLÜM III
ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ VE KAYIT KOŞULARI
KAYIT VE KABUL KOŞULLARI
MADDE 8 - Zonguldak Karaelmas Üniversitesi’ne bağlı kurumlarda yürütülen lisans ve önlisans programlarının birinci sınıflarına öğrenci kabulü, Yükseköğretim Kanunu ve Yükseköğretim Kurulu kararları çerçevesinde, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen Seçme ve Yerleştirme Sınavları sonuçlarına göre yapılır.
Üniversiteye kayıtla ilgili işlemler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nca yürütülür.
İLK KAYIT İŞLEMLERİ
MADDE 9 - Üniversitenin bir eğitim öğretim programına kabul edilen öğrencilerin, ilk kayıt işlemleri Rektörlükçe belirlenen tarihlerde yapılır. Kayıt için zamanında başvurmayan ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca istenen belgeleri süresi içinde sağlayamayan öğrenciler, kayıt haklarını kaybederler.
Belgelerinde noksanlık veya tahrifat olanlarla sahte belge vermiş olanların veya başka bir öğretim kurumundan disiplin cezası ile çıkarılmış olanların, kesin kayıtları yapılmış olsa bile kayıtları iptal edilir.
KAYIT YENİLEME
MADDE 10 - Öğrenciler her yarıyılın başında ve akademik takvimde belirtilen süre içinde harcını yatırmak ve danışmanın gözetiminde ders programlarını yaptırarak kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. Öğrenciler kayıt yenileme işlemlerini belirtilen tarihlerde kendileri yaptırırlar. Geçerli mazereti olan ve bu mazereti ilgili yönetim kurulunca kabul edilen öğrenci, kayıt yenileme işlemini ders ekleme-silme dönemi içinde tamamlayabilir, ancak bu öğrenciler geçen süreler için devamsız sayılırlar. Kayıt yenileme işlemlerinin tümünden öğrenci sorumludur.
YATAY GEÇİŞLER
MADDE 11 - Benzer öğretim kurumlarından yatay geçiş işlemleri, “Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri ve Yükseköğretim Kurulu ve üniversite senatosunun kararlarına göre yürütülür. Bu esaslara göre yatay geçiş ve intibak programına ilgili yönetim kurulu karar verir.
DİKEY GEÇİŞLER
MADDE 12 - Meslek yüksekokulları ve açıköğretim önlisans programları mezunlarının lisans programlarına kabulleri, Yükseköğretim Kurulu tarafından yayımlanan ilgili yönetmelik hükümlerine göre yapılır.
İNTİBAKLAR
MADDE 13 - Daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumunda öğrenci iken Zonguldak Karaelmas Üniversitesi’nin birimlerinden birine kayıt yaptıran öğrenciler, başarmış oldukları dersler için muafiyet talebinde bulunabilirler. Bu öğrenciler muafiyete esas olacak belgeleri dilekçelerine bağlı olarak, o yarıyılın kayıt işlemi sırasında ilgili dekanlığa/yüksekokul müdürlüğüne verirler. Belgenin kabulü, intibakın yapılması, derslerin kapsamı, başarı derecesi, kredisi gibi hususlar dikkate alınarak, ilgili yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.
DANIŞMANLIK GÖREVİ
MADDE 14 - Öğrencilere eğitim-öğretim konularında karşılaşacakları problemlerin çözümünde yardımcı olmak üzere, ders yılı başlamadan önce bölüm başkanlıkları/yüksekokul müdürlükleri tarafından o bölümün öğretim elemanları arasından danışmanlar görevlendirilir. Danışmanların görevlerine ilişkin hususlar ilgili birimler tarafından ayrıca belirlenir.
KİMLİK KARTI
MADDE 15 - Üniversiteye kesin kayıt yaptıran veya kaydını yenileyen öğrenciye, bir kimlik kartı verilir; bu kart ertesi eğitim-öğretim yılı başında yenilenir. Kimlik kartının kaybolması halinde öğrenci, gerekli yasal işlemleri yaparak durumu Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirir.

BÖLÜM IV
EĞİTİM-ÖĞRETİM, SINAV VE DEĞERLENDİRME
DERSLER
MADDE 16 - Öğrencilerin her dönemde izleyecekleri ders programları, kayıtlı oldukları bölüm tarafından kararlaştırılır. Dersler zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki gruba ayrılır. Her öğrenci, kayıtlı olduğu bölümün derslerini almakla yükümlüdür. Seçmeli dersler, danışmanının görüşü de göz önünde bulundurularak, öğrenci tarafından belirlenir.
DERS ALMA/DERS SİLME
MADDE 17 - Öğrenciler, yarıyıl başında ders alma formlarına, öncelikle başarısız ve tekrarlamak zorunda oldukları dersleri yazmak zorundadırlar. Üst yarıyıl programından 24. maddede öngörülen koşullarda ders alınabilir. Öğrencilerin bir yarı yılda kaydolacağı derslerin kredi toplamı, ortak zorunlu dersler hariç, o yarıyıl için öğretim planlarında yer alan derslerin kredi toplamından az olamaz. Yarıyıl toplam kredisi o yarıyıl için öğretim planında yer alan derslerin kredi toplamının 1/3 oranında artırılması ile bulunacak üst sınırı aşamaz. Ancak zorunlu durumlarda ilgili Yönetim Kurulu'nun kararı ile yukarıda tanımlanan alt sınırın altına inilebilir. Öğrencinin birbirini izleyen iki yarıyıl sonunda mezuniyeti mümkün olabilecekse, ilgili Yönetim Kurulunun kararı ile yukarıda tanımlanan yarıyıl toplam kredisi üst sınırı aşılarak öğrencinin bu yarıyılların her birinde en çok iki ders daha almasına izin verilebilir.
Öğrenciler, öğretim planlarında yer alan Üniversite dışındaki inceleme ve araştırma çalışmalarına katılmak zorundadırlar.
Öğrenciler, Staj Yönergesinde önşartlı olarak gösterilen stajlarını, aynı Yönergede belirtilen dersleri başarı ile tamamlamaları halinde yapmaya hak kazanırlar.
Öğrenciler, tekrarlamak zorunda oldukları dersler hariç, ders ekleme ve ders silme döneminde ve akademik takvimde belirtilen günlerde, danışmanların onayı ile kaydoldukları dersten kayıtlarını sildirebilirler veya programlarına yeni dersler ekleyebilirler. Programlarına yeni ders ekleyen öğrenciler, geçen süre için bu derslerden devamsız sayılırlar.
Öğrenciler süresi içinde ve usulüne uygun olarak kaydolmadıkları derslere devam edemez ve bu derslerin sınavlarına giremezler. Kaydolmadığı dersin sınavına giren öğrencinin sınavı geçersiz sayılır.
DEVAM ZORUNLULUĞU
MADDE 18 - Derse ve uygulamalara devam zorunludur. Teorik derslerin % 30’ undan, uygulamaların % 20’ sinden fazlasına katılmayan öğrenci o dersin genel ve bütünleme sınavına giremez. Raporlu geçen süreler devamsızlık sayılır. Devamsızlıkları nedeniyle sınava girme hakkı kazanamayanların isimleri yarıyılın son haftası içinde ilan edilir.
Tekrarlanan derslerde, önceki dönemde devam şartı yerine getirilmiş ise, ilgili yönetim kurulu kararı ile devam şartı aranmayabilir. Ancak bu öğrencilerin başarı notunun belirlenmesinde, dersi tekrarladığı dönemdeki yıl içi çalışmaları ve ara sınavları da, genel ve bütünleme sınav notunun tespitinde dikkate alınır.
Derslere devam durumu öğretim elemanı tarafından izlenir.
SINAVLAR
MADDE 19 - Sınavlar ara, genel, bütünleme ve ek sınav olmak üzere dört türlüdür. Sınavlar yazılı, sözlü, hem yazılı hem sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir. Genel sınav, bütünleme sınavı ve ek sınavlar, bölümlerin önerisi üzerine dekanlık veya yüksekokul müdürlüklerince uygun görülen tarihlerde ve sınavlardan en az 2 hafta önce ilan edilmek suretiyle yapılır. Bu ilanda sınavı sözlü ve/veya uygulamalı yapılacak dersler belirtilir. Genel ve bütünleme sınavları arasında ve bütünleme sınavları ile ek sınavlar arasında en az iki hafta ara verilir.
Ara sınavların sayısı ve tarihleri ile varsa yıl içi çalışmalarının ağırlıkları, o yarıyılın ilk ayı içinde yüksekokul müdürlüğü veya bölüm başkanlıklarınca ilan edilir. Ara sınavlar dışında kısa süreli sınavlar önceden tarih belirlenerek yapılabilir. Zorunlu hallerde Cumartesi ve Pazar günleri de sınav yapılabilir.
Öğrenciler sınava ilan edilen gün, saat ve yerde girmek ve kimlik belgeleriyle ilgili kurum idaresince istenecek başka belgeleri yanlarında bulundurmak zorundadırlar. Yazılı sınav belgeleri en az iki yıl saklanır.
Her ders için en az bir ara sınavı yapılır. Ayrı ders niteliğindeki proje, bitirme ödevi, laboratuar, atölye, arazi ve benzeri çalışmaların yarıyıl içi değerlendirmeleri ara sınav yerine geçebilir. 25 inci maddeye göre ilgili Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen mazereti nedeniyle ara sınavına giremeyen öğrenciler için, Bölüm Başkanlığı’nca belirlenen ve ilan edilen günde telafi ara sınavı yapılır.
Bir dersin genel sınavı o dersin tamamlandığı yarıyıl sonunda yapılır. Dersi programına alarak devam koşulunu yerine getiren öğrenciler genel sınava girebilir. Genel ve bütünleme sınavları için mazeret sınavı açılmaz. Bir dersin genel sınavına girme hakkı olduğu halde girmeyen veya girip de başarılı olamayan öğrenciler bütünleme sınavına girebilirler.
Son sınıf öğrencileri ek sınav haklarını, azami öğrenim sürelerini tamamladıkları yarıyıl/yıl sonunda yapılan bütünleme sınavlarından sonra ve Dekanlık/Yüksekokul Müdürlüklerince ilan edilen tarihlerde kullanırlar.
Normal eğitim-öğretim süresi sonunda devam ettiği programındaki tüm dersleri alıp da devam koşulunu sağlayan, ancak başarısız tek dersi kalan öğrenciler, bu duruma geldikleri yarıyılı izleyen dönemlerde dersin açılıp açılmadığına bakılmaksızın, yarıyıl başında yazılı başvuruda bulunarak, kayıtlarını yenileyip harcını yatırmak koşuluyla, yarıyıl sonundaki genel sınav döneminde bu dersin genel ve bütünleme sınavına girebilirler. Sınavlarda alınan not tam notun en az %60’ı ise öğrenci başarılı sayılır.
BAŞARI NOTU
MADDE 20 - Bir dersteki başarı notu genel veya bütünleme sınavı, yıl içi çalışmaları ile ara sınavların birlikte değerlendirilmesiyle belirlenir. Yıl içi çalışmaları ile ara sınav sonuçlarının başarı notuna katkı oranı % 40 - % 60 arasında olmak üzere ilgili yönetim kurulu tarafından kararlaştırılır. Ortak zorunlu derslerde bu oran % 40 dır.
Bir dersin başarılmış sayılabilmesi için, genel veya bütünleme sınav notunun tam notun % 50’sinden, ders başarı notunun da tam notun % 60’ından az olmaması gerekir.
NOTLAR VE DERECELERİ
MADDE 21 - Bir öğrenciye verilecek yarıyıl başarı notu olarak, 20. Madde’de belirtilen hususlar gözönünde tutularak, öğretim elemanı tarafından aşağıda gösterilen notlardan biri takdir olunur.
a) Geçer Notlar
Puan
Not
Katsayı
Dereceler
90 -100 A1 4.00 PEKİYİ
80 - 89 A2 3.50 İYİ-PEKİYİ
70 - 79 B1 3.00 İYİ
65 - 69 B2 2.75 ORTA-İYİ
60 - 64 C 2.50 ORTA
G GEÇER (Kredisiz dersler için)
b) Geçmez Notlar
F1 : Devamsız, genel ve bütünleme sınavlarına girme hakkı yok. (Katsayı sıfırdır.)
F2 : Devam etti, genel veya bütünleme sınavına girmedi. (Katsayı sıfırdır.)
F3 : Devam etti, genel veya bütünleme sınavına girdi, ancak sınav notu % 50’nin veya başarı notu % 60’ın altında. (Katsayı sıfırdır.) (Uygulamalarda başarısızlığı nedeniyle genel veya bütünleme sınavına girme hakkı tanınmayan öğrencilere de bu not verilir.
K : Kalır. (Kredisiz dersler için.)
SINAV NOTUNA İTİRAZ
MADDE 22 - Öğrenciler sınav sonuçlarına itirazlarını, ilgili birimde yapılan ilan gününden itibaren bir hafta içinde fakülte dekanlıklarına/yüksekokul müdürlüklerine yazılı olarak yaparlar. İtiraz ilgili bölüm başkanlığınca ders sorumlularına iletilir. İnceleme sonucu maddi hata tespit edilirse gerekli düzeltme yapılmak üzere dekanlığa/yüksekokul müdürlüğüne bildirilir.
NOT ORTALAMALARI
MADDE 23 - Öğrencilerin başarı durumu her yarıyıl sonunda Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından, öğrencilerin dönem sonu ve genel not ortalamaları hesaplanarak belirlenir. Bir dersin kredisi ile o dersten alınan notun çarpımı o dersin ağırlıklı puanını verir.
Herhangi bir yarıyılın ağırlıklı not ortalamasını bulmak için, o yarıyılda öğrencinin aldığı bütün derslerin ağırlıklı puan toplamı, aldığı toplam kredi tutarına bölünür. Elde edilen ortalama yüzde bire kadar hesaplanır. Ağırlıklı genel not ortalaması öğrencinin Üniversiteye girişinden itibaren sorumlu olduğu derslerin tümü dikkate alınarak hesaplanır. Gerek yarıyıl ve gerekse genel not ortalamalarında 21 inci maddeye göre verilen notların tamamı hesaba dahil edilir. Bütün notlar öğrencinin not belgesine geçirilir.
DERS TEKRARI VE ÜST SINIFTAN DERS ALMA
MADDE 24 - Birinci sınıfta öğrenimine başlayan öğrenci, kayıtlı olduğu ilk iki yarıyıla ait tüm dersleri almakla yükümlüdür. Bu öğrencilerden 13 üncü maddeye göre ilgili yönetim kurulunca kabul edilmiş, bulunduğu yarıyıl itibariyle ortak zorunlu dersler hariç, ders muafiyeti bulunanlar muaf tutulan ders kredisi kadar üst yarıyıldan ders alabilirler. Bir yarıyıla/yıla ait ders programında başarılamayan dersler, o derslerin verildiği yarıyılda/yılda tekrarlanmak şartıyla 3 üncü yarıyılın başından itibaren, ağırlıklı genel not ortalaması en az 3.00 olan ve alt yarıyıllardan başarısız dersi bulunmayan öğrenciler, kredi sınırı dahilinde üst yarıyıldan ders alabilirler. 1 inci yılın iki yarıyılına ait sorumlu olduğu derslerden, ortak zorunlu dersler hariç, üç veya daha fazla dersten başarısız durumda bulunan öğrenciler 5 inci yarıyıl ve daha üst yarıyıldan ders alamazlar.

BÖLÜM V
MAZERETLER VE İZİNLİ SAYILMA
MAZERETLER
MADDE 25 - Öğrencilerin mazeretli sayılmasına, geçerli nedenlerin varlığı halinde, ilgili yönetim kurulunca karar verilir. Mazeretin kabulü için kanıtlayıcı belgelerin, mazeretin sona ermesinden itibaren en geç on beş gün içinde ilgili dekanlığa/yüksekokul müdürlüğüne verilmiş olması gerekir. Zamanında yapılmayan başvurular kabul edilmez.
Öğrencilerin sağlık raporu ile mazeretli sayılabilmesi için sağlık raporlarının “Yükseköğretim Kurumları Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği” hükümlerine uygun olarak alınması gerekir. Ancak, ayakta tedaviye ilişkin 5 günden az sağlık raporuna dayalı mazeretler kabul edilmez. Öğrenciler raporlu oldukları süre içinde derslere ve sınavlara giremezler. Bu durumda girmiş oldukları derslerin yoklamaları ve sınavlardaki notları geçersiz sayılır.
Bir yarıyılda mazeretli toplam sürenin 18.Madde’de belirtilen devamsızlık sınırlarını geçmesi durumunda ve öğrencinin başvurusuna gerek kalmadan, o yarıyıl için öğrenci ilgili yönetim kurulu kararıyla mazeretli izinli sayılır.
İZİNLER
MADDE 26 - Öğrencilere, kanıtlayacakları önemli nedenlerin veya eğitim-öğretimlerine katkıda bulunacak üniversite dışı burs, staj, araştırma, v.b. imkanların ortaya çıkması halinde, ilgili yönetim kurulu kararı ile iki yarıyıl izin verilebilir. Öğrenci, eğitim süresi içinde bu imkandan bir kez yararlandırılır. İzinden yararlanabilmek için öğrencinin derslerin başladığı haftanın son günü mesai bitimine kadar dekanlığa/yüksekokul müdürlüğüne yasal belgeleri tam olarak yazılı başvurması gerekir.
İZİN VE MAZERETTEN DÖNÜŞ
MADDE 27 - İzinli veya mazeretli bulunan öğrencilere üniversiteye dönüşlerinde aşağıdaki işlemler uygulanır :
a) Yurt dışında belirli bir süre öğrenim görmek amacıyla izin alan öğrencilerin, bu sürede gördükleri öğrenim ve aldıkları dersler ilgili yönetim kurulu tarafından değerlendirilir.
b) Diğer nedenlerle izin almış öğrenciler izinlerinin bitiminde, yazılı başvuruları üzerine ve ilgili yönetim kurulu kararıyla normal yarıyıl kayıtlarını yaptırarak öğrenimlerine devam ederler. Ancak hastalık nedeniyle mazeretli sayılarak hakları saklı tutulan öğrenciler, öğrenimlerine devam edecek durumda olduklarını sağlık kurulu raporu ile kanıtlamak zorundadırlar.

BÖLÜM VI
İLİŞİK KESME
İLİŞİK KESME NEDENLERİ
MADDE 28 - Öğrencilerin,
a) Öğrenim süresi içinde üstüste iki kez kayıtlarını yenilememeleri,
b) İlgili mevzuat hükümlerine göre Üniversiteden çıkarma cezası almaları,
c) Azami öğrenim süresinin sonunda bu Yönetmeliğin 5 inci maddesindeki şartları sağlayamamaları,hallerinde ilgili yönetim kurulu kararı ile ilişikleri kesilir.
Bu Yönetmelikte yer almayan, ancak ilgili mevzuat ile öngörülen hallerde de öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.
KAYDINI SİLDİRME
MADDE 29 - Öğrenciler, istedikleri takdirde, yazılı başvurarak kayıtlarını sildirebilirler. Öğrencilerin kayıt sildirme istekleri ilgili yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Öğrencinin üniversiteden kaydının silinmesi halinde ödemiş olduğu harç ve ücretler iade edilmez.
Kaydını sildiren öğrenci, üniversiteye dönmek isterse, ilk başvuran öğrencilerle aynı kurallara tabi tutulur.

BÖLÜM VII
DİPLOMA VE ÜNVANLAR
DİPLOMALAR
MADDE 30 - Öğrenimlerini yönetmelikte belirlenen ilkelere göre başarıyla tamamlamış oldukları, fakültelerde dekanın, yüksekokullarda müdürün onayı ile kesinleşen öğrencilere aşağıda belirtilen diplomalardan biri verilir.
a) Önlisans Diploması
Bir lisans programına kayıtlı öğrencinin önlisans diploması alabilmesi veya bir meslek yüksekokuluna intibak ettirilmesi, Yükseköğretim Kurulu’nca düzenlenen “Lisans Öğrenimlerini Tamamlayan veya Tamamlayamayanların Önlisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre yapılır. Önlisans diplomalarında dekan ve rektörün imzaları bulunur.
b) Meslek Yüksekokulu Diploması
Meslek yüksekokulu diplomasında, öğrenim görülen programın adı, aldığı ünvan ve öğrencinin öğrenim gördüğü süre belirtilir. Bu diploma, meslek yüksekokulu müdürü (fakülteye bağlı ise dekan) ve rektörün imzasını taşır.
c) Lisans Diploması
Lisans diplomasında, öğrencinin öğrenim görmüş olduğu bölüm ve varsa programı ile aldığı ünvan belirtilir. Lisans diploması, dekan/yüksekokul müdürü ve rektör tarafından imzalanır.
Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrencilere, fakültelerde dekanın, yüksekokullarda yüksekokul müdürünün imzaları bulunan geçici mezuniyet belgesi verilebilir. Bu belge bir defaya mahsus olarak verilir.

BÖLÜM VIII
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
HARÇLAR
MADDE 31 - Öğrenciler her yarıyıl veya yılda, öğrenci başına düşen cari hizmet ödeneği öğrenci katkısını ödemek zorundadırlar. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46 ıncı Maddesi uyarınca, usulüne uygun olarak belirlenen öğrenci katkısını ödemeyenlerin kayıtlarının yapılmaması, yenilenmemesi veya silinmesi, ilgili yönetim kurulunca karara bağlanır.
Harç miktarı, her öğretim yılı için Bakanlar Kurulu’nca belirlendiği biçimde tahsil edilir.
BAŞARILI VE ÜSTÜN BAŞARILI ÖĞRENCİLER
MADDE 32 - Bir eğitim-öğretim yılı sonunda o yıla ait normal programdaki derslerin tamamını almak ve başarılı olmak koşulu ile o yıla ait ağırlıklı not ortalaması 3.00-3.49 arasında olan öğrenciler Onur Öğrencisi; 3.50-4.00 arasında olan öğrenciler Yüksek Onur Öğrencisi kabul edilir. Onur ve Yüksek Onur Öğrencilerinin listesi öğretim yılı sonunda ilan edilir. Ayrıca kendilerine burs ya da kredi aldığı kurumlarına bu durumları yazı ile bildirilir.
ÖZEL ÖĞRENCİLER
MADDE 33 - Üniversitedeki dersleri izlemeye yeterli görülen kimseler ile diğer üniversite öğrencileri, belirli konularda bilgilerini artırmak amacıyla, ilgili yönetim kurulu kararıyla özel öğrenci olarak bir yarıyılda ancak üç dersi izleyebilirler. Bu öğrenciler yazıldığı ders için belirlenen tüm kurallara uymak zorundadırlar. Özel öğrencilere diploma verilmez, isteği halinde izlediği dersi gösteren bir belge verilir.
TEBLİGAT VE ADRES BİLDİRME
MADDE 34 - Her türlü tebligat, öğrencinin üniversiteye kayıt sırasında bildirdiği adrese taahhütlü olarak yapılmak suretiyle tamamlanmış sayılır.
Üniversiteye kaydolurken bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde bunu Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na yazılı olarak bildirmemiş veya yanlış ve eksik adres vermiş olan öğrencilerin, üniversitedeki mevcut adreslerine tebligatın gönderilmesi halinde tebligat yapılmış sayılır.
YETKİ
MADDE 35 - Fakülte ve yüksekokulların eğitim-öğretim programlarındaki farklılıkların gerektirdiği konular ile, bu Yönetmelikte yer almayan eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin diğer konular, ilgili kurulların kararı ve senatonun onayı ile düzenlenebilir. Ayrıca üniversite senatosu, uygulamaya ilişkin düzenlemeleri doğrudan yapabilir.
Geçici Madde 1 - (Yürürlükten kaldırılmıştır.)
Geçici Madde 2 - 3908 sayılı Kanunun 2 inci Maddesi ile yeniden öğrencilik hakkı kazanacak olanlar, 3837 sayılı Kanunun 29 uncu Maddesi ile 2809 sayılı Kanuna eklenen geçici 25 inci Madde uyarınca, bu Yönetmelik hükümlerine tabi olarak öğrenimlerine devam ederler.
Geçici Madde 3 - 4111 sayılı Kanun’un Geçici 43 üncü maddesi ile yeniden öğrencilik hakkı kazanacak olanlar, bu Yönetmelik hükümlerine tabi olarak öğrenimlerine devam ederler.
Geçici Madde 4 - Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 07/08/1995 tarih ve 22367 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişik 28/f maddesi gereğince 1994 - 1995 öğretim yılı sonunda ve daha sonra ilişiği kesilen öğrenciler 13.09.1996 tarihine kadar okullarına yazılı başvuruda bulundukları takdirde, ilgili Yönetim Kurulu kararı ile Yönetmeliğin 5. maddesinde öngörülen sınav haklarından yararlandırılırlar.
YÜRÜRLÜK
MADDE 36 - Bu Yönetmelik 1993-1994 öğretim yılı başından itibaren birinci sınıfa kaydolan öğrencilere bütünü ile uygulanır.
YÜRÜTME
MADDE 37 - Bu Yönetmeliği Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Rektörü yürütür.
25 Nisan 2014

Site İstatistikleri
Topl. Ziyaretçi : 108240
IP Adr. : 23.20.20.195
© 1997-2012 Bülent Ecevit Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü
Tasarım ve Programlama : Soner YAYLA & www.soneryayla.com